Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • Abonnement: Een overeenkomst tussen Wildgroei en Klant voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.
 • Klant: De afnemende wederpartij van Wildgroei, die een Overeenkomst aangaat
 • Overeenkomst: Iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Wildgroei afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Wildgroei plaatst of iedere andere overeenkomst die Klant aan Wildgroei bindt.
 • Partijen: Wildgroei en Klant samen
 • Wildgroei: De organisatie gevestigd aan Jacob van der Borchstraat 4 BS te Utrecht. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71055401.
 • Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Wildgroei.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betalingen

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de klant een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt klant niet op tijd, dan is hij in gebreke en is Wildgroei gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft klant in gebreke, dan zal Wildgroei tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de klant. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Wildgroei op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Wildgroei, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Wildgroei te betalen.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De Klant die handelt als consument heeft het wettelijk recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. In het geval van een Abonnement, begint de termijn te lopen op het moment dat de eerste verzending door de consument is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten (a) volgens de specificaties op maat zijn gemaakt; (b) slechts kort houdbaar zijn; of (c) om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne verzegeld zijn en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Indien a, b of c het geval is, wordt dit expliciet bij de aanbieding of overeenkomst vermeld.
 3. De Klant kan een herroepingsformulier van Wildgroei gebruiken. Wildgroei is gehouden dit terstond na de vraag van Klant aan Wildgroei ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan Wildgroei retourneren, conform de door Wildgroei verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6: Risico-overgang en aansprakelijkheid

 1. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Wildgroei naar klant.
 2. Voor zover wettelijk toegestaan is Wildgroei niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan als gevolg van door haar geleverde goederen of diensten. 

 

Artikel 7: Onderzoek, reclames

 1. Klant is gehouden het geleverde op moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door klant schriftelijk bij Wildgroei worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft Wildgroei het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en klant een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 5. Na het verwerken van de goederen bij klant worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

Artikel 8: Levering

 1. Indien de zaken worden bezorgd, is Wildgroei gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen aan Klant.
 2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Wildgroei deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien Wildgroei gegevens van klant nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze gegevens aan Wildgroei ter beschikking heeft gesteld.
 4. Een door Wildgroei opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijving van de termijn moet klant Wildgroei schriftelijk in gebreke stellen.
 5. Wildgroei is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Wildgroei is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 9: Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden zoals (direct) marketing, verwerkt Wildgroei persoonsgegevens van de klant. Wildgroei hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die Klant daarbij heeft.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. Kan Wildgroei niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door klant geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Wildgroei ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door klant kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, pandemie en andere storingen in het bedrijf van Wildgroei.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven, waarvan Wildgroei afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Wildgroei voldoen, tenzij zulks aan Wildgroei te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Wildgroei niet aan zijn verplichtingen jegens klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Wildgroei niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via aangetekende brief.

 

Artikel 11: Abonnement

 1. Bij aangaan van de overeenkomst wordt de overeengekomen abonnementsperiode vermeld.
 2. Gedurende de abonnementsperiode kan de Klant de overeenkomst niet tussentijds beëindigen. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode eindigt de overeenkomst van rechtswege. 
 3. Gedurende de abonnementsperiode worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechterlijke werking zoals bedoeld in artikel 3:38, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij Wildgroei aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Wildgroei totdat de klant de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Wildgroei zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Wildgroei het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Wildgroei worden tegengeworpen.
 3. Wildgroei is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Wildgroei het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat klant volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van klant zijn de verplichtingen van klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14: Klachtplicht

 1. Klant is verplicht klachten over de product(en) direct te melden aan Wildgroei. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Wildgroei in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is Wildgroei gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen Wildgroei en klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijk procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.